ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

รายละเอียดข้อมูลคดีที่ฟ้อง

คดีหมายเลขดำที่ :   /    วันที่ฟ้อง :     คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา : 

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
---ไม่พบข้อมูล---
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
---ไม่พบข้อมูล---
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด เหตุที่เลื่อน
1 04/10/2554 9.30 สืบพยานประเด็นโจทก์
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล ไฟล์คำสั่ง
0 คำร้องให้เบิกตัวจำเลยที่3มาสอบถามก่อนมีคำพิพากษา 11/08/2549
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 18/08/2549 21/08/2549 ยกคำร้อง
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 2 01/08/2550 27/07/2550 โจทก์ยื่นอุทธรณ์เข้ามาเมื่อวันที่ 26 กค.50 แล้ว จึงให้ยกคำร้อง
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 14/09/2550 17/09/2550 อนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกา ถึง 16 ตุลาคม 2550
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา ครั้งที่ 1 19/09/2550 19/09/2550 อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาออกไป ถึง 22 ตุลาคม 2550
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 17/09/2550 19/09/2050 อนุญาต ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 50
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ 21/09/2550 24/09/2550 อนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกา
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 01/10/2550 02/10/2550 อนุญาตให้โจทก์ขยายถึง 1 พย.50
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 12/10/2550 15/10/2550 อนุญาตให้ฎีกาถึงวันที่ 11 พย.50
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา ครั้งที่ 1 08/11/2550 08/11/2550 อนุญาตให้ฎีกาถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2550
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 28/11/2550 28/11/2550 อนุญาตให้โจทก์ขยายฎีกาถึงวันที่ 2 มกราคม 2551
1 คำร้องขอยยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 2 14/12/2550 17/12/2550 อนุญาตให้โจทก์ขยายฎีกาถึงวันที่ 18 มกราคม 2551
1 คำร้องขอขยายฎีกา 08/01/2551
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 22/01/2551 22/01/2051 อนุญาต จ. ถึงวันที่ 25 ก.พ. 51
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 02/05/2551
0 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 15/05/2551 16/05/2551 อนุญาตให้โจทก์ยื่นฎีกาได้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2551
0 คำร้องเพิ่มเติม 13/06/2551 13/06/2551 อนุญาต
0 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 08/09/2551 04/09/2551 อนุญาตให้โจทก์ขยายฎีกาถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2551
0 คำร้องขอถอนอุทธรณ์ 27/11/2551 05/11/2551 อนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์
0 คำร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นฎีกา 24/02/2552 02/03/2552 อนุญาตให้โจทก์ขยายฎีกาถึงวันที่ 30 มีนาคม 2552
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 17/03/2552
15 คำร้องขอขยายฎีกา 20/04/2552 21/04/2552 อนุญาตให้โจทก์ขยายยื่นฎีกา ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
15 คำร้องขอขยายฎีกา 27/04/2552 27/04/2552 อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาถึงวันที่ 21 พฤษาคม 2552
15 คำร้องขอขยายฎีกา ครั้งที่3 13/05/2552 18/05/2552 อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาได้ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2552 ตามขอ
15 คำร้องขอขยายฎีกา 24/07/2552 27/07/2552 อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เท่านั้น
10 บัญชีพยาน 19/11/2552
15 คำร้องขอขยายฎีกา 20/11/2552 15/12/2552 เสนอวันนี้หมายตามขอ , รับรวม 9 อันดับ
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 07/04/2553
15 คำร้องขอขยายฎีกา 27/05/2553
0 คำร้องขอให้ผู้พิพากษารับรองและอนุญาตให้อุทธรณ์ 27/08/2553 28/08/2553 คดีไม่ต้องห้ามอุทธรณ์จึงให้ยกคำร้อง
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 15/02/2554
0 คำร้องแจ้งการเสียชีวิตจำเลย 29/04/2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 2 10/05/2554
1 คำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนี้ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับรองอนุญาตให้ฏีกา 10/05/2554
1 คำแถลงแปลชื่อจำเลย 10/08/2554
15 คำร้องขอขยายฎีกา ครั้งที่2 14/12/2554
1 คำร้อง 09/11/2555
1 คำร้อง 09/11/2555
1 คำร้อง 09/11/2555
1 คำร้อง 09/11/2555
1 คำร้อง 09/11/2555
2 คำร้องขอถ่าย 09/11/2555
2 คำร้องขอถ่าย 16/11/2555
0 คำร้องขอคัดถ่าย 27/12/2555
0 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 27/12/2555
2 คำร้องขอถ่าย 27/12/2555
2 คำร้องขอถ่าย 08/01/2556
15 คำร้องขอขยายฎีกา 08/01/2556
0 บัญชีพยาน 19/04/2556
2 คำร้องขอถ่าย 09/05/2556
0 บัญชีพยาน 29/05/2556
0 บัญชีพยาน ขอส่งเอกสารต่อศาล 29/05/2556
0 ขอศาลออกคำบังคับคดี 31/05/2556
ขอคัดถ่าย 25/06/2556
0 ขอระบุพยานโจทก์เพิ่มเติม 03/07/2556
0 บัญชีพยาน 19/07/2556
0 นัดตรวจพยานหลักฐาน 23/08/2556
0 บัญชีพยานโจทก์ 26/08/2556
0 บัญชีพยาน โจทก์ 02/09/2556
0 คำร้อง ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 04/09/2556
0 ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ครั้งที่ 1 06/09/2556
2 คำร้องขอถ่าย 04/04/2557
2 คำร้องขอถ่าย 04/04/2557
2 คำร้องขอถ่าย 04/04/2557
2 คำร้องขอถ่าย 04/04/2557
2 คำร้องขอถ่าย 04/04/2557
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 8 10/04/2558
2 คำร้องขอถ่าย 22/09/2558
2 คำร้องขอถ่าย 14/03/2559
0 คำร้อง,ฎีกา 13/06/2559 17/06/2559 ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณา
0 บัญชีพยาน 20/02/2560
0 คำร้องขอผูกรวมสำนวน, บัญชีพยาน 26/05/2560
3 บัญชีพยาน 17/11/2560
0 12/07/2561
1 คำร้อง 19/06/2550 19/06/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 22/06/2550 22/06/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 26/06/2550 26/06/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 26/06/2550 26/06/2550 อนุญาต
1 คำร้องขอเลือนกำหนดส่งตัวจำเลยที่ 2 ตามคำสั่งศาล 04/10/2550 04/10/2550 กรณีตามคำร้องไม่มีเหตุอันควร จึงไม่อนุญา ยกคำร้อง หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฎิบัติตามคำสั่งศาลให้เจ้าหน้าที่เสนอเอพิจารณาออกหมายจับและปรับนายประกันต่อไป
1 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ 05/10/2550 08/10/2550 พิเคราะห์คำร้องเห็นว่าเหตุผลไม่ใช่พฤติการณ์พิเศษที่จะขยายระยะเวลาให้จำเลยได้ ยกคำร้อง
คำร้องขอขยายแก้ฎีกา 25/02/2551 25/02/2551 อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ขยายฎีกาถึงวันที่ 11 มีนาคม 2551
0 ขอเพิ่มเติมแก้อุทธรณ์ และขอวินิจฉัยข้อกฏหมายเบื้องต้น,ใบมอบ 11/04/2551
0 คำร้องขอขยายเวลายื่นฎีกา 27/08/2551 28/08/2551 อนุญาตให้จำเลยขยายเวลายื่นฎีกาตามขอ
14 คำร้องขอขยายคำแก้อุทธรณ์ 25/05/2552 27/05/2552 อนุญาตให้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2552 อนุญาตให้คัดถ่ายฯ
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 11/09/2552 14/09/2552 อนุญาต ล1,2 ถึง ถึง 20 ต.ค 52
14 คำร้องขอขยายคำแก้อุทธรณ์ 12/11/2552 12/11/2552 อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ได้ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2552
0 ใบแต่ง ขอขยายอุทธรณ์ ขอถอนทนายเดิม 23/02/2553
1 คำร้องถอนทนาย 09/03/2553 11/03/2553 อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนนายปัจพล น้อยเครือ และนายนเรศ ออกจากการป็นทนายจำเลยที่ 4
15 คำร้องขอขยายฎีกา(ยื่นผ่านเรือนจำ) และคำร้องขอคัดถ่าย 28/06/2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ( เรือนจำ) 15/07/2553 15/07/2553 อนุญาตถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 27/08/2553
1 คำร้อง 08/10/2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 02/12/2553
0 คำร้องขอถอนทนาย 08/04/2554
99 ทดสอบ สำนวนรอส่งศาลอุทธรณ์(คดีจำคุกตลอดชีวิต) 01/08/2554 01/08/2554 คดีจำคุกตลอดชีวิต (ครบส่งศาลอุทธรณ์ 1 สิงหาคม 2554)
99 ทดสอบ ( จำคุกตลอดชีวิต) 20/10/2554 20/10/2554 ครบส่งศาลอุทธรณ์ 20 ตุลาคม 2554 ( ตู้ครบ 20 ตค 2554)
1 คำร้อง 09/11/2555
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์,ใบมอบฉันทะ,คัดถ่าย 12/03/2556
ขอคัดถ่าย 16/05/2556 อนุญาต
0 ขอวางเงินค่าคัดถ่าย 23/05/2556
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง 26/06/2556
0 ใบแต่งทนาย 08/07/2556
0 คำร้องขอรายงานตัวต่อศาล 09/07/2556
คำร้องขอถอนทนายความ 29/07/2556
0 คำร้อง ขอคัดถ่าย ใบมอบ 26/09/2556
0 คำร้องขอคัดถ่าย 27/09/2556
0 ใบมอบ คำร้องขอคัดถ่าย 07/10/2556
11 คำร้องขอถอนอุทรธรณ์ (คำร้องจากเรือนจำ) 19/03/2557
2 คำร้องขอถ่าย 04/04/2557
2 คำร้องขอถ่าย 04/04/2557
2 คำร้องขอถ่าย 17/03/2558 คัดถ่ายแล้ว วันที่ 30 มี.ค. 58
0 หนังสือเรือนจำบางขวาง,ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา,คัดสำเนา 31/01/2560 10/02/2560 คดีนี้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์และจำเลยที่ 1 ขยายระยะเวลาฎีกาได้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงเห็นสมควรอนุญาตให้จำเลยที่ 2ขยายระยะเวลาฎีกาได้ถึงวันที่ 9 มีนาคม ศกนี้ ให้คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ คำให้การพยานโจทก์ทุกปาก กับแบบพิมพ์ฎีกา 4 ชุด และ 40 ก จำนวน 20 แผ่น โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งคำสั่งให้จำเลยที่ 2
คำร้องขอตรวจสำนวน 05/07/2560 05/07/2560 อนุญาต
2 คำร้องขอถ่าย 20/10/2560 20/10/2560 ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตไว้หน้าปกสำนวนแล้ว./
2 คำร้องขอถ่าย 31/01/2561 คัดถ่ายแล้ว 1 กพ 61
1 คำร้องขอวางเงินชดใช้ค่าเสียหาย ลำดับที่ 1 11/12/2561
1 คำร้อง 16/05/2550 16/05/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 13/06/2550 13/06/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 20/06/2550 20/06/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 26/06/2550 26/06/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 26/06/2550 26/06/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 27/06/2550 27/06/2550 อนุญาต
0 แบบบันทึกผู้เสียหาย คำร้องขอให้บังคับใหัจำเลยชดใช้ค่าสินไหม 19/04/2556
2 คำร้องขอถ่าย 09/08/2556
0 คำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยาน บัญชีระบุพยาน 27/09/2556
2 คำร้องขอถ่าย 31/03/2557
2 ใบมอบ คำร้องขอถ่าย 02/06/2558
2 คำร้องขอถ่าย 05/01/2561
2 คำร้องขอถ่าย 26/12/2561 27/12/2561 ผู้ร้องไม่เกี่ยวข้องกับคู่ความในคดี ยกคำร้อง
4 ใบแต่งทนายความ 20/02/2551
14 คำร้องขอขยายยื่นคำแก้อุทธรณ์ 19/09/2551 22/09/2551 อนุญาตให้โจทก์ร่วมได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 51
2 คำร้องขอถ่าย 19/11/2556
1 คำร้องขอขยายระยเวลายื่นฎีกา 19/10/2550 22/10/2550 อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลายื่นฎีกาถึงวันที่ 9 พย.50
0 คำร้องขอนำหมายส่งสำเนาอุทธรณ์ 25/03/2551 อนุญาต
คำร้องขอนำหมายส่งสำเนาอุทธรณ์ 31/03/2551 31/03/2551 อนุญาต
0 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นแก้อุทธรณ์ 28/04/2551 28/04/2551 อนุญาตให้โจทก์ขยายแก้อุทธรณ์ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2551
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 27/06/2551 18/06/2051 อนุญาต ทจ.ถึง 25 ก.ค. 51
0 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 21/11/2551 21/11/2551 อนุญาตให้โจทก์ขยายฎีกาถึงวันที่ 5 มกราคม 2551
0 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา 16/02/2552 18/02/2552 อนุญาตโจทก์ให้ขยายฎีกาออกไปอีก 10 วัน นับแต่วันครบกำหนด
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 22/05/2552 อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2552
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 12/06/2552 15/06/2552 อนุญาต จ. ถึง 9 ก.ค 52
14 คำร้องขอขยายคำแก้อุทธรณ์ 07/02/2554
1 คำแถลงขอแงการเสียชีวิตของจำเลย 10/05/2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 2 19/05/2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 04/01/2556
1 คำร้องวางเงินค่าส่งหมายในเขตจำนวน750 31/01/2556
0 ขอวางเงินค่านำหมาย 08/05/2556
0 คำร้องขอตรวจ 02/08/2556
0 คำร้องขอคัดถ่าย 07/08/2556
0 คำร้องขอปิดหมาย 20/08/2556
0 คำร้องขอหมายเรียก 06/09/2556
0 คำร้องขอระบุบัญชีพยานโจทก์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 บัญชีพยานโจทก์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 คำร้องขออกหมายเรีย 03/10/2556
2 คำร้องขอถ่าย 03/12/2556
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 19/01/2558
2 คำร้องขอถ่าย 21/01/2558 21/01/2558 อนุญาต
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 01/10/2558
2 คำร้องขอถ่าย 01/09/2559
1 คำร้อง 26/06/2550 26/06/2550 อนุญาต
1 คำร้อง 28/06/2550 28/06/2550 อนุญาต
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 02/08/2550 02/08/2550 อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ 7 กันยายน 2550
1 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา 04/10/2550 02/10/2550 อนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
1 คำร้อง ขอขยายระยะเวลาฎีกา ครั้งที่ 2 14/12/2550 14/12/2550 อนุญาตให้จำเลยทั้งสองขยายฎีกาถึงวันที่ 14 มกราคม 2551
0 คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง 03/03/2551 03/03/2551 อนุญาต
15 คำร้องขอขยายฎีกา 04/03/2551
0 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา 13/03/2551 13/03/2551 อนุญาตให้จำเลยที่ 6 ขยายฎีกาได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2551
15 คำร้องขอขยายฎีกา 17/03/2551 12/03/2551 อนุญาตให้จำเลยขยาย่ระยะเวลายื่นฎีกาออกไปได้ถึงวันที่ 16 เม.ย. 2551
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 24/03/2551 24/03/2051 อนุญาตล.ถึง 25 เม.ย. 51
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 20/05/2551
0 คำร้องขอขยายระยะเวลาแก้อุทธรณ์ 21/07/2551 22/07/2551 อนุญาตให้จำเลยแก้ฎีกาถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2551
0 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา 01/09/2551 01/09/2551 อนุญาตให้จำเลยขยายฎีกาถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2551
0 คำร้องขยายแก้อุทธรณ์ 02/09/2551 02/09/2551 อนุญาตให้จำเลยขยายแก้อุทธรณ์ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2551
0 คำร้องขอขยายแก้อุทธรณ์ 21/09/2551 อนุญาตให้จำเลยยายแก้ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2551
0 คำร้องขอขยายแก้อุทธรณ์ 22/09/2551 19/09/2551 คดีนี้เป็นคดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้องจำเลยไม่มีสิทธิยื่นคำแก้อุทธรณ์ได้ ให้ยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำแก้อุทธรณ์ รวบรวมส่งศาลอุทธรณ์
0 คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา 10/10/2551 13/10/2551 อนุญาตให้ทนายจำเลยขยายฎีกาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
15 คำร้องขอขยายฎีกา 16/10/2551 03/11/2551 โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยไม่คัดค้านพิเคราะห์แล้วเมื่อโจทก์ประสงค์จะถอนฟ้องไม่ตัดใจดำเนินคดีกับจำเลยประกอบกับจำเลยไม่คัดค้านอนุญาตให้ถอนฟ้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
15 คำร้องขอขยายฎีกา 27/04/2552 27/04/2552 อนุญาตขยายระยะเวลายื่นฎีกาถึงวันที่ 21 พ.ค. 2552
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 20/05/2552 21/05/2552 อนุญาตให้ตามขอ
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 22/05/2552 26/05/2552 อนุญาตให้ จำเลย ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ไดพ้ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2552
1 คำร้องคำสั่งอนุญาตต่ออายุ(วีซ่า),คำแถลงอุทธรณ์ 25/12/2552 17/12/2552 รับรวม 16 อันดับ
15 คำร้อง ขอเพิกถอนคำสั่งรับฎีกาและขอขยายฎีกา 03/02/2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 19/02/2553 22/02/2553 จัดการให้
15 คำร้องขอขยายฎีกา 10/06/2553
15 คำร้องขอขยายฎีกาสำหรับ ล1,ล2 21/06/2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ คัดถ่าย 17/08/2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 10/09/2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 09/11/2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 3 12/11/2553
0 22/11/2553
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ใบมอบฉันทะ 20/12/2553
0 คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา 10/01/2554
14 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นแก้อุทธรณ์ 13/01/2554
0 ขอส่งเอกสารประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว 19/01/2554
0 ขยายระยะเวลาแก้อุทธรณ์ 02/02/2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 14/02/2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 17/02/2554
15 คำร้องขอขยายฎีกา 21/02/2554
15 คำร้องขอขยายฎีกา 22/02/2554
1 คำร้องขอให้งดการบังคับคดี 21/04/2554
1 คำร้องขอให้รับรองฎีกาของจำเลย 22/04/2554
1 คำร้องขอถอนตนจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ 1และคืนเอกสารสำนวน 06/05/2554
14 คำร้องขอขยายแก้อุทธรณ์ 12/05/2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์,ใบมอบฉันทะ 19/05/2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 01/08/2554
1 คำร้องขอรับรองคดีถึงที่สุด 01/11/2554
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ใบมอบฉันทะ 05/01/2555
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 23/04/2555
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ขอคัดถ่ายเอกสาร 30/04/2555
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 12/07/2555
2 คำร้องขอถ่าย 24/10/2555
2 คำร้องขอถ่าย 13/11/2555
2 คำร้องขอถ่าย 13/11/2555
0 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฏีกา ครั้งที่ 2 14/11/2555
0 ใบแต่งทนาย คำร้องขอคัดถ่าย 29/11/2555
2 คำร้องขอถ่าย 13/12/2555
2 คำร้องขอถ่าย ใบแต่งทนาย 21/12/2555
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 07/01/2556
2 คำร้องขอถ่าย 16/01/2556
1 คำร้อง ขอส่งสำเนาอุทธรณ์ใหม่ 06/02/2556
4 ใบแต่ง 07/02/2556
2 คำร้องขอถ่าย 08/02/2556
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 15/02/2556
0 คำแถลงประกอบฎีกาจำเลยที่ 5 21/02/2556
1 คำร้องขอขยายฎีกา ครั้งที่ 2 12/03/2556
2 คำร้องขอถ่าย 19/03/2556
2 คำร้องขอถ่าย 17/04/2556 อนุญาต ,รับรวม 3 อันดับ ส่วนอันดับที่4 ไม่ระบุให้ชัดเจนจึงไม่รับ ตรวจในสำนวนแล้วไม่ปรากฎภาพถ่าย ยกคำร้อง
4 ใบแต่งทนายจำเลยที่ 4 22/04/2556
คำร้องขอคัดถ่าย 22/05/2556 อนุญาต
ใบมอบ ขอระบุบัญชีพยาน บัญชีพยาน ออกหมายเรียก หมายเรียก 11/06/2556 12/06/2556 รวม,เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอนุญาต,รับรวม 1 อันดับ,พยานจำเลยที่ขอให้ออกหมายเรียกนั้นอยู่ในเรือนจำจึงม่อาจออกหมายเรียกให้ได้ ยกคำร้อง,ให้มีคำสั่งเบิกตัวพยานทั้ง4 อันดับตามที่ขอ
4 ใบแต่งทนายความจำเลยที่ 2, คำร้องคัดถ่าย 09/08/2556
0 คำร้องขอคัดถ่าย 22/08/2556
0 คำร้องขอคัดถ่าย 06/09/2556
0 คำร้อง ขอแก้ไขที่อยู่พยาน คำร้องขอออกหมายเรียก 16/09/2556
0 ใบแต่ง คำร้องขอคัดถ่าย 26/09/2556
0 ใบมอบ ขอคัดถ่าย 07/10/2556
2 คำร้องขอถ่าย 29/01/2557
2 คำร้องขอถ่าย,ใบมอบฉันทะ 29/01/2557
2 คำร้องขอถ่าย 02/04/2557
2 คำร้องขอถ่าย 04/04/2557
2 คำร้องขอถ่าย 22/05/2557
2 คำร้องขอถ่าย 22/05/2557
2 คำร้องขอถ่าย 22/05/2557
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 16/07/2557
0 คำร้องขอคัดถ่าย 09/12/2557
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 4 11/12/2557
0 ใบแต่ง คำร้องขอคัดถ่าย 09/01/2558
2 ใบมอบ คำร้องขอถ่าย 29/01/2558 05/02/2558 รวม,อนุญาต
2 คำร้องขอถ่าย 10/02/2558
0 ใบมอบ คำแก้อุทธรณ์ 23/02/2558
2 คำร้องขอถ่าย 24/02/2558
2 คำร้องขอถ่าย 13/03/2558
2 คำร้องขอถ่าย 20/03/2558
ใบมอบ คำร้องขอขยายแก้อุทธรณ์ 02/04/2558 อนุญาต โดยให้เสียค่าธรรมเนียม
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ 13/05/2558 11/05/2558 ท.ภัสราพร อนุญาตถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
0 ใบมอบ คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 15/09/2558
0 คำร้องเกี่ยวกับใบอนุญาตแต่งทนาย 11/11/2558
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 10/03/2559
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 08/07/2559
15 คำร้องขอขยายฎีกาครั้งที่ 2 30/01/2560
0 คำให้การจำเลยที่ 1 , คำให้การจำเลยที่ 2 27/03/2560
0 คำร้องขอตรวจสำนวนและเอกสาร 19/05/2560
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 03/01/2561
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 04/01/2561
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 05/01/2561
0 คำร้องขอให้ศาลเบิกตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษา 05/01/2561
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 05/01/2561
2 คำร้องขอถ่าย ใบมอบฉันทะ 15/01/2561
0 คำร้องขอตรวจสำนวนและแยกเก็บ 24/07/2561
2 คำร้องขอถ่าย 02/01/2562
14 คำร้องขอขยายแก้อุทธรณ์ 23/01/2562
0 คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา 14/12/2550 14/12/2550 อนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นฎีกากได้ถึงวันที่ 21 ม.ค. 2551
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 25/01/2553 15/01/2553 อนุญาต
2 คำร้องขอถ่าย 20/02/2551 15/01/2553 อนุญาต
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ใบแต่งทนายความ ขอคัดถ่ายเอกสาร 25/01/2555
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 02/08/2550 01/08/2050 อนุญาตถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2550
1 คำร้องขอขยายแก้อุทธรณ์ 08/10/2550 09/10/2550 อนุญาตให้โจทก์ร่วมยื่นคำแก้อุทธรณ์ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2550
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 03/09/2553
14 คำร้องขอขยายคำแก้อุทธรณ์ ครั้งที่1 29/11/2553
1 คำร้องขอส่งหมายเรียกโดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์ 20/10/2554
0 คำร้องขยายยื่นฏีกา,ใบมอบฉันทะ 25/12/2555
1 คำร้องวางเงินค่าส่งหมาย 12/03/2556
0 คำร้องวางเงิน 29/08/2556 05/09/2556 อนุญาต
2 ใบมอบฉันทะ, คำร้องขอถ่าย 29/10/2556
2 คำร้องขอถ่าย 16/12/2556
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 13/01/2558
1 คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ 06/05/2558 ท.ปุญชรัสมิ์ อนุญาตให้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. ศกนี้
0 ใบแต่งทนายโจทก์, คำร้องขออ้างเอกสารท้ายฟ้องฯ, คำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน, บัญชีพยาน 01/05/2560
2 คำร้องขอถ่าย 08/11/2555
1 คำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชั่วคราว 24/07/2550 24/07/2550 อนุญาตให้จำเลยที่ 2 เดินทางออกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 5 กย -27 27 ตค. 50 โดยจำเลยที่ 2 มารายงานตัวต่อศาลภายในวันที่ 2 พย.50 ให้ใช้หลักประกันเดิมทำสัญญาประกัน แล้วแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
0 คำร้องขอเดินทางออกนอกประเทศ 04/02/2551 04/02/2551 อนุญาตให้จำเลยที่ 2 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14-28 กพ.51 ให้มารายงานตัวภายในวันที่ 3 มีค.51
1 คำร้อง 26/06/2550 26/06/2550 อนุญาต
1 คำร้องขอนำส่งเอกสาร 06/05/2551 07/05/2551 อนุญาต
1 คำร้องขอส่งตัวผู้ต้องหา/จำเลย คืนต่อศาล 16/07/2551
0 คำร้องเบิกจำเลยมาสอบถาม 02/02/2552 04/02/2552 แจ้งนายประกันทราบ จำเลยไม่ได้อยู่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
1 คำร้องขอผัดส่งเอกสาร 27/06/2555
5 ใบมอบฉันทะ คำร้องขอคัดถ่ย 08/11/2555
0 คำร้องขอเบิกตัวผู้ต้องหา 19/04/2556
1 คำร้องขอส่งตัวจำเลยคืนต่อศาล 22/04/2556
0 คำร้องขอคัดถ่าย 14/08/2556
2 คำร้องขอถ่าย 30/08/2556
17 คำร้องขอลดค่าปรับ 02/10/2556 02/10/2556 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า กรณีมีเหตุสมควรลดค่าปรับให้ผู้ประกันจำเลยที่ 2 โดยให้ปรับเป็นเงิน 500 บาท./
18 คำร้องขอผ่อน 18/11/2556 18/11/2556 อนุญาตให้ผ่อนชำระค่าปรับงวดละ 4,000 บาท ตามขอ ชำระงวดแรก ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2556 เมื่อชำระงวดแรกแล้วให้งดการบังคับคดี ไว้ชั่วคราว แจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ชำระงวดต่อไปภายในวันที่ 30 ของทุกเดือนจนครบจำนวน โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด ให้บังคับคดี ต่อไปทันที./
2 คำร้องขอถ่าย 19/11/2556
17 คำร้องขอลดค่าปรับ 19/08/2557 19/08/2557 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรปรับผู้ประกัน 1,000 บาท แจ้งโจทก์./
2 คำร้องขอถ่าย 25/02/2558
17 คำร้องขอลดค่าปรับ 26/04/2559 26/04/2559 ตรวจสอบตัวจำเลยที่ 2 รับตัวไว้ หมายขัง เว้นแต่มีประกัน เพิกถอนหมายจับ ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป มีเหตุอันสมควรให้ลดค่าปรับผู้ประกัน ให้ปรับจำนวน 3,000 บาท เมื่อชำระแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อไปโดยใช้หลักประกันและสัญญาประกันเดิม แจ้งคำสั่งลดค่าปรับให้จำเลยที่ 2 และในฐานะผู้ประกันลงชื่อทราบนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาครั้งต่อไปไว้ แจ้งให้พนักงานอัยการทราบ./
18 คำร้องขอผ่อนค่าปรับจำเลย 20/06/2561 21/06/2561 อนุญาตให้ผ่อนชำระค่าปรับจำเลยงวดละ 10,000 บาท ตามขอ ชำระงวดต่อไปภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มชำระวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ให้ปล่อยตัวจำเลยต่อไปโดยใช้หลักประกันและสัญญาประกันเดิม ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 2560 หากผิดนัดให้นายประกันส่งตัวจำเลยคืนศาล./
0 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 29 27/11/2561
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน 15/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 15 15/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 2 16/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 3 16/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 4 16/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน 16/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 8 16/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 9 16/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 10 16/01/2562
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืน ลำดับที่ 11 16/01/2562
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ ครั้งที่ 2 26/06/2562
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
คำบังคับ   ไปรษณีย์ 29/07/2548  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   ไปรษณีย์ 29/07/2548  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   ไปรษณีย์ 12/07/2548  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   ไปรษณีย์ 12/07/2548  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   ไปรษณีย์ 26/07/2548  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   ไปรษณีย์ 01/07/2548  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   ไปรษณีย์ 03/11/2548  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 05/05/2549  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ปิดหมาย
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 08/04/2555  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 22/04/2555  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 17/11/2555  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้งเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 05/10/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 10/05/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 11/06/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 30/07/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 20/12/2558  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 20/12/2558  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 10/01/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุประมาณ ปี แจ้งว่า และไม่ยอมรับหมายไว้แทน จึงปิดหมายไว้โดยเปิดเผยตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 23/01/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 23/01/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุประมาณ ปี แจ้งว่า และไม่ยอมรับหมายไว้แทน จึงปิดหมายไว้โดยเปิดเผยตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 23/01/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 20/03/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   ไปรษณีย์ 02/09/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 04/03/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 01/04/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุประมาณ ปี แจ้งว่า และไม่ยอมรับหมายไว้แทน จึงปิดหมายไว้โดยเปิดเผยตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 01/04/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุประมาณ ปี แจ้งว่า และไม่ยอมรับหมายไว้แทน จึงปิดหมายไว้โดยเปิดเผยตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 28/05/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 05/12/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 30/12/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 03/03/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 04/03/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ บุคคลภายในบ้านหญิง อายุประมาณ 60 ปี แจ้งว่า และไม่ยอมรับหมายไว้แทน จึงปิดหมายไว้โดยเปิดเผยตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 24/03/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 24/06/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 03/11/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 20/01/2562  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 20/01/2562  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ บุคคภายในบ้านหญิง อายุประมาณ 50 ปี แจ้งว่า และไม่ยอมรับหมายไว้แทน จึงปิดหมายไว้โดยเปิดเผยตามคำสั่งศาล
หมายเรียกคดีอาญา   เจ้าหน้าที่ 27/10/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ ร้อยเวร อายุประมาณ ปี แจ้งว่า และไม่ยอมรับหมายไว้แทน จึงปิดหมายไว้โดยเปิดเผยตามคำสั่งศาล
หมายจับ   26/11/2556  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายจับ   ไปรษณีย์ 12/12/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์ 14/07/2548  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 26/10/2553  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 25/01/2555  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 19/02/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 31/12/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 17/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 17/11/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   ไปรษณีย์ 08/10/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์ 14/05/2553  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์ 15/05/2553  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์ 27/03/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายเรียก   ไปรษณีย์ 26/08/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
คำบังคับ   ไปรษณีย์  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
คำบังคับ   ไปรษณีย์  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
คำบังคับ   ไปรษณีย์  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 24/03/2555  มีผู้อื่นรับแทน ส่งไม่ได้เพราะ ที่อยู่ไม่ชัดเจน
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 04/09/2559  มีผู้อื่นรับแทน ส่งไม่ได้เพราะ หาไม่พบเนื่องจากภูมิลำเนาตามหมายเป็นชุมชนบ้านเช่าที่บ้านเลขที่ไม่เรียงกันบางบ้านก็ติดเลขบ้างบางบ้านก็ไม่ติดเลขบ้าน
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 29/04/2560  มีผู้อื่นรับแทน ส่งไม่ได้เพราะ หาไม่พบ สอบถามบ้านเลขที่ 75 ซึ่งคนบ้านข้างเตียงแจ้งว่านามสกุลเดียวกันกับนายประกัน ได้รับคำตอบว่าบ้านดังกล่าวได้รื้อถอนไปแล้ว
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่ 07/12/2560  มีผู้อื่นรับแทน ส่งไม่ได้เพราะ ที่อยู่ตามหมายเป็นทะเบียนบ้านกลาง
หมายจับ   ไปรษณีย์  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายจับ   ไปรษณีย์  มีผู้อื่นรับแทน ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
หมายนัด   ไปรษณีย์  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 02/03/2557  มีผู้อื่นรับแทน ส่งไม่ได้เพราะ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แล้วแจ้งว่าบ้านเลขที่ดังกล่าวได้รื้อถอนไปแล้ว
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   ไปรษณีย์  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ    
คำบังคับ   ไปรษณีย์  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
คำบังคับ   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกคดีอาญา   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกคดีอาญา   ไปรษณีย์  
หมายเรียกคดีอาญา   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกคดีอาญา   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกคดีอาญา   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกคดีอาญา   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกคดีอาญา   เจ้าหน้าที่  
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ   ไปรษณีย์  
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ   ไปรษณีย์  
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ   ไปรษณีย์  
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ   ไปรษณีย์  
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ   ไปรษณีย์  
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   ไปรษณีย์  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง    
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ    
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ    
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ    
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ    
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ    
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ    
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ    
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ   ไปรษณีย์  
หมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุ   เจ้าหน้าที่  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   ไปรษณีย์  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   เจ้าหน้าที่  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   เจ้าหน้าที่  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   ไปรษณีย์  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   ไปรษณีย์  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   ไปรษณีย์  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   ไปรษณีย์  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา   เจ้าหน้าที่  
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายส่งสำเนาอุทธรณ์/ฎีกา    
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์  
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายตัดจ่ายค่าส่งคำคู่ความ(ยกยอด)   เจ้าหน้าที่  
หมายตัดจ่ายค่าส่งคำคู่ความ(ยกยอด)   เจ้าหน้าที่  
หมายเรียก   เจ้าหน้าที่  
  ไปรษณีย์  
  เจ้าหน้าที่  
  ไปรษณีย์  
  เจ้าหน้าที่  
  เจ้าหน้าที่  
  ไปรษณีย์  
  เจ้าหน้าที่  
  เจ้าหน้าที่  
  เจ้าหน้าที่  
  เจ้าหน้าที่  
  เจ้าหน้าที่