บริการค้นหาข้อมูลคดี

รายละเอียดข้อมูลคดี

คดีหมายเลขดำที่ :   อ831/2557    วันที่ฟ้อง :  08/04/2557   คดีหมายเลขแดงที่ :   อ3027/2560   วันที่ออกแดง :  31/10/2560
ข้อหา :  ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง,ชุมนุมมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปในพื้นที่ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ,ขัดขืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ,ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นใ

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
1 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 1
2 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 2
3 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 3
4 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 4
5 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 5
6 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 6
7 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 7
8 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 8
9 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 9
10 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 10
11 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 11
12 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 12
13 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 13
14 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 14
15 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 15
16 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 16
17 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 17
18 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 18
19 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 19
20 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 20
21 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 21
22 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 22
23 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 23
24 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 24
25 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 25
26 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 26
27 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 27
28 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 28
29 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 29
30 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 30
31 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 31
32 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 32
33 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 33
34 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 34
35 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 35
36 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 36
37 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 37
38 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 38
39 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 39
40 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 40
41 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 41
42 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 42
43 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 43
44 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 44
45 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 45
46 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 46
47 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 47
48 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 48
49 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 49
50 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 50
51 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 51
52 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 52
53 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 53
54 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 54
55 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 55
56 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 56
57 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 57
58 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 58
59 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 59
60 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 60
61 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 61
62 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 62
63 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 63
64 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 64
65 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 65
66 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 66
67 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 67
68 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 68
69 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 69
70 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 70
71 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 71
72 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 72
73 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 73
74 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 74
75 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 75
76 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 76
77 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 77
78 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 78
79 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 79
80 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 80
81 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 81
82 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 82
83 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 83
84 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 84
85 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 85
86 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 86
87 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 87
88 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 88
89 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 89
90 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 90
91 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 91
92 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 92
93 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 93
94 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 94
95 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 95
96 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 96
97 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 97
98 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 98
99 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 99
100 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 100
101 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 101
102 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 102
103 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 103
104 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 104
105 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 105
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำฟ้อง
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค ๒๕๕๗ เวลากลางวัน จำเลยทั้ง ๘ กับพวกได้ใช้รถบรรทุกหกล้อไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นเวทีปราศรัยเคลื่อนที่ไปที่หน้า บ. ปตท. จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีการมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนเพื่อให้เกิดความมวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๘ เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการโดยโจมตีการทำงานของรัฐบาลและบุกรุกเข้าไปในใน บ.ปตท . จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายและฝ่าฝืน พ.ร.ก กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เหตุเกิดที่แขวง - เขตจตุจักร กทม. ขอให้ลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา ๒๑๕,๒๑๖,๓๖๒,๓๖๕ ,พ.ร.ก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔,๕,๖๕,๗,๙,๑๐,๑๘
สารบบคำพิพากษา
พิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ วรรคสาม (เดิม) , ๒๑๖ (เดิม), ๓๖๕ (๑)(๒) (เดิม) ประกอบมาตรา ๓๖๒ (เดิม) ประกาศของศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ๒๕๕๘ มาตรา ๙, ๑๐, ๑๘ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษบทหนนัก แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ วรรคสาม (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๓ กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๕ (๑)(๒) (เดิม) ประกอบมาตรา ๓๖๒ (เดิม) ๘๓ มีอัตราโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ วรรคสาม (เดิม) ประกอบมาตรา ๘๓ แต่เพียงบทเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุก ๑ ปี และปรับ ๙,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๑๐๕ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ วรรคแรก (เดิม) , ๒๑๖ (เดิม), ๓๖๕ (๑)(๒) (เดิม) ประกอบมาตรา ๓๖๒ (เดิม) ประกาศของศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๙, ๑๐, ๑๘ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอษยา มาตรา ๓๖๕ (๑)(๒) (เดิม) ประกอบมาตรา ๓๖๒ (เดิม) ,๘๓ ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ สำหรับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๙ ที่ ๑๑ ถึงที่ ๙๘ ที่ ๑๐๐ ถึงที่ ๑๐๕ ให้จำคุกคนละ ๓ เดือน และปรับคนละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๙๙ หนึ่งในสามตามประมวลกฎำหมายอาญา มาตรา ๙๒ เป็นจำคุกจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๙๙ คนละ ๔ เดือน ทางพิจารณาของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๑๐๕ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลย ที่ ๑ มีกำหนด ๘ เดือน และปรับ ๖,๐๐๐ บาท คงจำคุกจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๙ ที่ ๑๑ ถึงที่ ๙๘ ที่ ๑๐๐ ถึงที่ ๑๐๕ คนละ ๒ เดือน และปรับคนละ ๒,๐๐๐ บาท คงจำคุกจำเลยที่ ๑๐ และที่ ๙๙ คนละ ๒ เดือน ๒๐ วัน พิเคราะห์แล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๙ที่ ๑๑ ถึงที่ ๙๘ ที่ ๑๐๐ ถึงที่ ๑๐๕ เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เห็นสมควรให้โอกสาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป โทษจำคุกของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๙๘ ที่ ๑๐๐ ถึงที่ ๑๐๕ จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ที่ ๗ ถึงที่ ๙ ที่ ๑๑ ถึงที่ ๙๘ ที่ ๑๐๐ ถึงที่ ๑๐๕ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙,๓๐ ริบของกลางทั้งหมด ส่วนที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยที่ ๓๕ ตามกฎหมายนั้น แม้จำเลยที่ ๓๕ รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๗๖๓/๒๕๕๕ ของศาลจังหวัดตะกั่วป่า ที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษ แต่อ้างว่าคดีดังกล่าวศาลรอการลงโทษ จึงถือว่าจำเลยที่ ๓๕ รับข้อเท็จจริงในส่วนนี้ไม่ได้ โจทก์ต้องนำสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏพยานหลักฐานในส่วนนี้ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๓๕ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในคดีดังกล่าว จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยที่ ๓๕ ได้ ให้ยกคำขอในส่วนนี้ สำหรับที่โจทก์ขอให้นำโทษจำคุกของจำเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๖๖๒/๒๕๕๖ ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ากับโทษจำคุกของจำเลยที่ ๕๑ ในคดีนี้นั้น เนื่องจากคดีนี้ศาลรอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๕๑ จึงไม่อาจนำโทษในคดีดังกล่าวมาบวกได้ จึงให้ยกคำขอในส่วนนี้เช่นกัน ข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่ ๘ ให้ยก และยกฟ้องจำเลยที่ ๖./
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด หมายเหตุ
1 09/04/2557 08.30 สอบคำให้การ
2 29/04/2557 09.00 905 ไต่สวน
3 02/05/2557 10.00 905 ฟังคำสั่ง
4 09/06/2557 13.30 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน จำเลยที่ 5 ไม่มาศาล หมายจับปรับนายประกัน
5 07/07/2557 09.00 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 02/06/2558 13.30 807 สืบพยานโจทก์ เลื่อนคดี ทนายจำเลยประสงค์ที่จะขอเลื่อนคดีไปเพื่อรวมดคี เข้ากับคดีของผู้ต้องหาที่เหลือ
7 02/06/2558 09.00 807 สืบพยานโจทก์ เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในช่วงบ่าย
8 03/06/2558 13.30 807 สืบพยานโจทก์ ยกเลิกนัด
9 03/06/2558 09.00 807 สืบพยานโจทก์ เลื่อนคดี ทนายจำเลยประสงค์ที่จะขอเลื่อนคดีไปเพื่อรวมดคี เข้ากับคดีของผู้ต้องหาที่เหลือ
10 04/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
11 04/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
12 05/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
13 05/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย ยกเลิกนัด
14 16/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย เลื่อนเนื่องจากโจทก์จะนำตัวผู้ต้องหาอีก ๒ คนมาฟ้อง
15 16/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย เลื่อนเพื่อหาข้อยุติในคดีและการฟ้องผู้ต้องหาที่เหลือ
16 17/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย
17 17/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย
18 18/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย เลื่อนเนื่องจากทนายจำเลยจะนำตัวผู้ต้องหามาฟ้องอีก ๔๐ คน
19 18/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย
20 19/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย
21 19/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย
22 23/06/2558 13.30 807 สืบพยานจำเลย เลื่อนไปนัดพร้อมในวันที ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘
23 23/06/2558 09.00 807 สืบพยานจำเลย ทนายจำเลยนำผู้ต้องหามาฟ้องเพิ่มอีก ๔๖ คน
24 28/07/2558 13.30 807 นัดพร้อม
25 23/09/2558 13.30 807 นัดพร้อม ยังไม่สามารถนัดผู้ต้องหามาฟ้องได้และต้องใช้หลักทรัพย์เป็นจำนวนมาก
26 04/12/2558 13.30 807 นัดพร้อม
27 25/02/2559 13.30 807 นัดพร้อม
28 18/04/2559 13.30 807 นัดพร้อม
29 30/05/2559 13.30 807 นัดพร้อม ส่งหมายให้ทนายจำเลยที่ ๗ ไม่ได้
30 01/08/2559 13.30 807 นัดพร้อม
31 18/10/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
32 18/10/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
33 08/11/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
34 08/11/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
35 09/11/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
36 09/11/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
37 10/11/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
38 10/11/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
39 01/12/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
40 01/12/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
41 08/12/2559 09.00 807 สืบพยานโจทก์
42 08/12/2559 13.30 807 สืบพยานโจทก์
43 23/01/2560 09.00 807 นัดตรวจความพร้อมของคู่ความ
44 06/07/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
45 06/07/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
46 13/07/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
47 13/07/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
48 20/07/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
49 20/07/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
50 27/07/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
51 27/07/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
52 03/08/2560 09.00 807 สืบพยานจำเลย
53 03/08/2560 13.30 807 สืบพยานจำเลย
54 31/10/2560 09.00 807 ฟังคำพิพากษา
55 18/12/2560 09.00 807 ไต่สวน จำหน่ายคดี เพิกถอนหมายจับ งดปรับนายประกันเฉพาะส่วนของจำเลยที่ ๓๔, ๘๔./
56 18/06/2563 10.00 903 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล
1 คำร้องขอถ่าย 03/11/2560 รอเบิกแยกเก็บ คัดถ่ายแล้ว 27 มีค 61
2 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 27/11/2560 29/11/2560 ขยายเวลาให้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
3 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 25/12/2560 12/01/2561 - อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่ 29 มกราคม 2561
4 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 23/01/2561 25/01/2561 เสนอวันนี้ - อนุญาตโจทก์ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามขอ
5 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 21/02/2561 27/02/2561 - เสนอวันนี้ - อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
6 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 27/03/2561 30/04/2561 เสนอวันนี้ - พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
7 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 25/04/2561 30/04/2561 เสนอวันนี้ - พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
8 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 30/05/2561 06/06/2561 เสนอวันนี้ - โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ภานในเวลาที่ศาลอนุญาต กรณีมีพฤติการณ์พิเศษ อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ภานในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
9 คำร้องขอถ่าย 24/06/2563 คัดถ่ายแล้ว 25 มิย 63
10 คำร้องขอรายงานตัว 10/11/2560
11 คำร้องขอรายงานตัว 10/11/2560
12 คำร้องขอรายงานตัว 10/11/2560
13 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 24/07/2561 24/07/2561 เสนอวันนี้ - อนุญาตให้จำเลยที่ 99 ยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
14 ขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุุด 06/09/2561 11/09/2561 ท.เนติพันธ์ จำเลยที่ 99 อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีจึงยังไม่ถึงที่สุด ยกคำร้อง.
15 หนังสือศาลอุทธรณ์,ส่งสำนวนคืนที่ ศย.200/สอ 4618 2568/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562.พฤศจิกายน 2561 18/04/2562 18/04/2562 ท.เนติพันธ์ สั่งในคำร้องและอุทธรณ์ของจำเลยที่ 10.
16 คำร้องขอถ่าย 17/01/2560 17/01/2560 อนุญาต
17 คำร้องขอถ่าย 25/05/2560 25/05/2560 ศาลมีคำสั่งอนุญาตหน้าปกสำนวนแล้ว./
18 คำร้องขอผ่อน 20/08/2557 20/08/2557 อนุญาตให้ผ่อนชำระค่าปรับงวดละ 2,000 บาท ตามขอ ชำระงวดแรกภายในวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยให้ชำระในวันนี้ เมื่อชำระงวดแรกแล้วให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว แจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ชำระงวดต่อไปภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน จนครบจำนวน หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด ให้บังคับคดีต่อไปทันที./
19 คำร้องขอเลื่อนและหรืองดการบังคับตามสัญญาประกัน (ยื่นที่หน้าบัลลังก์) 07/07/2557 17/07/2557 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า กรณีไม่มีเหตุจะอนุญาตให้เลื่อนหรืองดการบังคับตามสัญญาประกันตามคำร้อง ให้ยกคำร้อง./
20 คำร้องขอลดค่าปรับ 29/11/2560 29/11/2560 พิเคราะห์แล้วเชื่อว่าจำเลยที่ 6 ไม่มีเจตนาหลบหนีที่จะไม่มาฟังคำพิพากษา จึงให้งดปรับนายประกันจำเลยที่ 6 แจ้งโจทก์ทราบ./
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทเงินสด 26/06/2563
22 คำร้องขอถ่าย 13/05/2563 รอคัดถ่าย คัดถ่ายแล้ว 2/6/63
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายนัด   29/05/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบ อายุเกิน 20 ปี เกี่ยวข้องกับ โดยเป็น และอยู่บ้านเรือนเดียวกัน ยินดีรับหมายไว้แทน
หมายนัด   21/05/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   17/05/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   17/05/2557  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 12/03/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 12/03/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 13/03/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   19/03/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   21/05/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 14/05/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 17/08/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 18/08/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/08/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   01/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   01/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   10/02/2563  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   01/02/2563  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   25/01/2563  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   25/01/2563  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ไม่พบผู้รับหมายและไม่มีผู้ใดรับไว้แทน จึงปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายแจ้งคำสั่ง   10/04/2559  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 22/08/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายนัด   ไปรษณีย์ 11/09/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์ 24/07/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์ 26/06/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มารับภายในกำหนด
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
คำบังคับ    
คำบังคับ   ไปรษณีย์  
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   เจ้าหน้าที่  
หมายแจ้งคำสั่ง    
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์  
หมายแจ้งคำสั่ง   ไปรษณีย์  
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
1 รับ ท.เนติพันธ์ จำเลยที่ 99 ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยาย รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 99 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับสำเนา การส่งหากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด ในส่วนของจำเลยที่ 10 นั้นไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลขยายให้ จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 10./ท.เนติพันธ์ เสนอใหม่วันนี้ ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 10 ขยายระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว จึงรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 10 สำเนาให้โจทก์แก้ การส่งหากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด.(สั่งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562.)

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
1 1 อุทธรณ์ จำเลย 30/08/2561  

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
1 1 โจทก์รับสำเนาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 99 สำเนาอุทธรณ์ 17/09/2561 รับหมาย 02/10/2561
1 2 โจทก์รับสำเนาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 10,และจำเลยที่ 99 สำเนาอุทธรณ์ 22/04/2562 รับหมาย 07/05/2562

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

คำสั่งประกัน

เลขที่ประกัน คดีฝากขัง คดีหมายเลขดำที่ ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ต้องหา/จำเลย อนุญาต/ไม่อนุญาต
4937/2560 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
4937/2560 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3901/2559 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2884/2558 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2884/2558 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2884/2558 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
767/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
767/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
766/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
766/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
766/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
766/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
766/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
766/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
766/2557 พ.215/2557 อ831/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต