ค้นหาข้อมูลคดีชั้นฝากขัง

/

คลิกเลือกคำนำหน้าเลขคดี
      ฟ. หมายถึง คดีฟื้นฟู (ยา)
      พ. หมายถึง ฝากขังอาญาทั่วไป
      ฟฟ. หมายถึง ฟื้นฟูยาเสพติด
      พย. หมายถึง ฝากขังยาเสพติด
      ถ้าไม่ระบุหมายถึงค้นหาทั้งหมด
ระบุเลขคดีฝากขังเป็นตัวเลข ถ้าไม่ระบุหมายถึงค้นหาทั้งหมด
ระบุพ.ศ.เลขคดีฝากขังเป็นตัวเลข 4 หลัก เช่น 2549 ถ้าไม่ระบุหมายถึงค้นหาทั้งหมด

ผลการค้นหาคดี

หมายเลขคดีฝากขัง หมายเลขคดีด ผู้ร้อง ผู้ต้องหา ข้อหา
926/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
394/2558 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ1/2562 คม11/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงและผู้ที่สมคบกันกระทำความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ,เป็นกรรมการของนิติบุคคล ฯ ไปสมคบกับบุคคลอื่นในกา
คฝ2/2562 คม26/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ3/2562 คม43/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ4/2562 อ1021/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ5/2562 คม29/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ6/2562 คม30/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ7/2562 คม31/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย ฯ โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปเพื่อให้ผู้เสียหายที่ถูกพาเข้ามาในราชอาณาจักรตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่น ฯ, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,ร่วมกันนำพาหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ฯ
คฝ8/2562 คม31/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ9/2562 คม32/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี , เป็นธุระจัดหา ฯ หรือชักพาไปซึ่งบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีฯ,เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ฯ หรือพาไปเพื่อการอนาจาร ฯ
คฝ10/2562 คม33/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี ,เป็นธุระจัดหา ฯ หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี ฯ ,ชักจูงหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
คฝ11/2562 คม35/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ12/2562 คม37/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ13/2562 คม26/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ14/2562 คม37/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ15/2562 คม28/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี
คฝ16/2562 คม38/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ร่วมกันค้ามนุษย์และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ฯ หน่วงเหนี่ยวกักขัง ฯ ,สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ฯ และกระทำร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ฯ
คฝ17/2562 คม39/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน ฯ และได้ลงมือกระทำผิดตามที่ได้สมคบกันโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป,ร่วมกันใช้อุบายหลอกลวง ฯ พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร ฯ
คฝ18/2562 คม40/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สามคนขึ้นไปค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ฯ ,เป็นธุระจัดหา ฯ เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี ฯ
คฝ19/2562 คม41/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ20/2562 คม46/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และได้ลงมือกระทำผิดตามที่ได้สมคบกันโดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สามคนขึ้นไป ,เป็นธุระจัดหา ฯ ซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีโดยใช้อุบายหลอกลวง ฯ, ร่วมกันเพื่อสนองความใคร่ของผ
คฝ21/2562 คม44/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ22/2562 อ2175/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ23/2562 อ1815/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ร่วมกันเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ,เป็นธุระจัดหา ฯ หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงโดยใช้อุบายหลอกลวง ,ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ฯ เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีโดยใช้อุบายหลอกลวง ฯ และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โด
คฝ24/2562 คม47/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยการบังคับใช้แรงงาน ฯ และได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ตกลงกันไว้โดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปเพื่อให้ผู้เสียหาย ฯ ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
คฝ25/2562 คม48/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก ,ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ฯ ,เพื่อความประสงค์แห่งการค้า ฯ ทำ ผลิต มีไว้ ฯ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก ,ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ฯ โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ฯ ,นำเข้า
คฝ26/2562 คม50/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ27/2562 คม52/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ28/2562 คม55/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ , ชักจูง ฯ ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ฯ ,ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศในรูปแบบอื่นซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีและกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึง
คฝ29/2562 คม54/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ , ชักจูง ฯ ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ฯ ,ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศในรูปแบบอื่นซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีและกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึง
คฝ30/2562 คม49/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ31/2562 คม57/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ32/2562 คม52/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ33/2562 คม56/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ34/2562 อ721/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ35/2562 คม58/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ36/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ37/2562 คม62/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีเเม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
คฝ38/2562 คม60/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ39/2562 คม64/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ40/2562 คม63/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ41/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ42/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานค้ามนุษย์และได้ลงมือกระทำผิดตามที่ได้สมคบกัน , ร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานค้ามนุษย์และได้ลงมือกระทำผิดตามที่ได้สมคบกัน
คฝ43/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ44/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ45/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ46/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ47/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ48/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ49/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ50/2562 คม59/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันค้ามนุษย์
คฝ51/2562 คม3/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ52/2562 คม2/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ53/2562 คม4/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยได้กระทำแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี ฯ ,เป็นธุระจัดหา ฯ เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี ฯ ,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก ฯ ,เผยแพร่ ฯ
คฝ54/2562 คม5/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
คฝ55/2562 คม65/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ56/2562 คม6/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ57/2562 คม5/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ58/2562 คม61/2562 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ59/2562 คม8/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ60/2562 คม9/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์มิชอบจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ฯ
คฝ61/2562 คม1/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ฯ
คฝ62/2562 คม7/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา เป็นธุระจัดหา ฯ หรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี เเสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ , เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ฯ หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิง ฯ และเป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ,เป็นธุระจ
คฝ63/2562 คม10/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ1/2563 คม13/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี หรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น และได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี และกระทำแก่บุคคลเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี, เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใด ฯ
คฝ2/2563 คม12/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ3/2563 คม11/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา
คฝ4/2563 คม15/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา ค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีฯ,เป็นธุรจัดหาเพื่อให้บุคคลค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นยินยอม,เป็นเจ้าของธุรกิจค้าประเวณีฯ,เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหา,พรากผู้เยาว์,ชักจูงส่งเสริม กระทำแก่เด็กอายุกว่าสิบหาปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี,จัดต
คฝ5/2563 คม18/2563 ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ร้อง ขอสงวนสิทธิชื่อผู้ต้องหา กระทำการค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีด้วยการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม, มีไว้ในความครอบครองซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กและส่งต่อสื่อลามกให้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในทางการค้า