บริการค้นหาข้อมูลคดี

รายละเอียดข้อมูลคดี

คดีหมายเลขดำที่ :   อ1361/2556    วันที่ฟ้อง :  11/04/2556   คดีหมายเลขแดงที่ :   /   วันที่ออกแดง :  
ข้อหา :  ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธฯร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ ร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดของหัวหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ร่วมกันทำลาย ทำให้เสียหายของท่าอากาศยานโดยใช้วัตุเป็นอันตรายแก่การจราจรไปรษณีย์ขัดข้อง

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
1 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 1
2 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 2
3 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 3
4 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 4
5 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 5
6 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 6
7 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 7
8 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 8
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำพิพากษา
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด หมายเหตุ
1 29/07/2556 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน จำเลยยังไม่มีทนายความ
2 29/07/2556 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
3 26/05/2557 09.00 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
4 26/05/2557 13.30 704 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
5 22/09/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 22/09/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 06/10/2557 13.30 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
8 06/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
9 27/10/2557 09.00 913 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน ศาลสั่งรวมการพิจารณาคดี ในคดีหลัก อ.973/2556
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล
1 ใบมอบ บัญชีพยาน 19/07/2556
2 ใบมอบฉันทะ คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนาย 03/10/2562 16/10/2562 รวม รอไว้สอบและสั่งในวันนัด
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
---ไม่พบข้อมูล---
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

คำสั่งประกัน

เลขที่ประกัน คดีฝากขัง คดีหมายเลขดำที่ ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ต้องหา/จำเลย อนุญาต/ไม่อนุญาต
4525/2556 อ1361/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3577/2556 อ1361/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3576/2556 อ1361/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3575/2556 อ1361/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
3574/2556 อ1361/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2595/2556 อ1361/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -
2593/2556 อ1361/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
2457/2556 อ1361/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย -