บริการค้นหาข้อมูลคดี

รายละเอียดข้อมูลคดี

คดีหมายเลขดำที่ :   อ3981/2556    วันที่ฟ้อง :  25/10/2556   คดีหมายเลขแดงที่ :   อ3709/2556   วันที่ออกแดง :  28/10/2556
ข้อหา :  ร่วมกันบุกรุก

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
1 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 1
2 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 2
3 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 3
4 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 4
5 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 5
6 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 6
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำพิพากษา
พิพากษาว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๕ (๒) ประกอบมาตรา ๓๖๒ และมาตรา ๘๓ ลงโทษจำคุกคนละ ๒ ปี และปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งหกให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๑ ปี และปรับคนละ ๕,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากจำเลยทั้งหกไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐./
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด หมายเหตุ
1 28/10/2556 08.30 สอบคำให้การ
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล
1 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 26/11/2556 27/11/2556 อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2556.
2 คำร้องขอถ่าย 26/11/2556
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
---ไม่พบข้อมูล---
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

คำสั่งประกัน

เลขที่ประกัน คดีฝากขัง คดีหมายเลขดำที่ ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ต้องหา/จำเลย อนุญาต/ไม่อนุญาต
5782/2556 พ.2137/2556 อ3981/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5782/2556 พ.2137/2556 อ3981/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5720/2556 พ.2137/2556 อ3981/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5719/2556 พ.2137/2556 อ3981/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5718/2556 พ.2137/2556 อ3981/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
5717/2556 พ.2137/2556 อ3981/2556 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต