บริการค้นหาข้อมูลคดี

รายละเอียดข้อมูลคดี

คดีหมายเลขดำที่ :   อ598/2557    วันที่ฟ้อง :  13/03/2557   คดีหมายเลขแดงที่ :   อ3053/2559   วันที่ออกแดง :  28/09/2559
ข้อหา :  มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย และร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังฯ

 รายการโจทก์   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
ลำดับที่ ชื่อโจทก์
1 ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์และจำเลย
 รายการจำเลย   ขอสงวนสิทธิชื่อโจทก์
ลำดับที่ ชื่อจำเลย
1 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 1
2 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลยที่ 2
ลำดับที่ ชื่อคู่ความ ประเภทคู่ความ
---ไม่พบข้อมูล---
สารบบคำพิพากษา
จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ วรรคแรก , ๓๖๔ , ๓๖๕ ประกอบมาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง จำคุกคนละ ๖ เดือน ฐานร่วมกันบุกรุก จำคุกคนละ ๓ ปี รวมจำคุกคนละ ๓ ปี ๖ เดือน ทางนำสืบของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจาณราอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสามคงจำคุกคนละ ๒ ปี ๔ เดือน ข้อหาอื่นให้ยก./
ลำดับที่ วันนัด เวลา ห้องพิจารณา เหตุที่นัด หมายเหตุ
1 13/03/2557 13.30 111 คุ้มครองสิทธิ จำเลยทั้งสองปฏิเสธ
2 26/05/2557 09.00 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน เลื่อน จำเลยที่ 2 ไม่มา,ติดพิจารณาคดีอื่น
3 25/08/2557 09.00 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน เลื่อน รอรวมการพิจารณา
4 24/11/2557 09.00 707 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน เลื่อน เนื่องจากรอรวมการพิจารณา
5 29/06/2558 09.00 902 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
6 29/10/2558 13.30 902 นัดประชุมคดีตรวจพยานหลักฐาน
7 21/06/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
8 21/06/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
9 22/06/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
10 22/06/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
11 28/06/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
12 28/06/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์ ติดตามพยานไม่ได้
13 29/06/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
14 29/06/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
15 05/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
16 05/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
17 06/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
18 06/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์ จำเลยรับเกี่ยวกับพยานที่จะมาสืบ ไม่สืบพยาน./
19 07/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์ จำเลยรับเกี่ยวกับพยานที่จะมาสืบ ไม่สืบพยาน./
20 07/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
21 12/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
22 12/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
23 13/07/2559 09.00 905 สืบพยานโจทก์
24 13/07/2559 13.30 905 สืบพยานโจทก์
25 14/07/2559 09.00 905 สืบพยานจำเลย
26 14/07/2559 13.30 905 สืบพยานจำเลย
27 26/07/2559 09.00 905 สืบพยานจำเลย
28 26/07/2559 13.30 905 สืบพยานจำเลย
29 27/07/2559 09.00 905 สืบพยานจำเลย
30 27/07/2559 13.30 905 สืบพยานจำเลย
31 28/09/2559 09.00 905 ฟังคำพิพากษา
32 14/11/2560 10.00 710 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ยกเลิกนัดเนื่องจากศาลอุทธรณ์ส่งสำนวนคืนมาให้ปฏิบัติก่อนมีคำพิพากษา
33 14/11/2560 09.30 710 สอบถาม
34 17/04/2561 10.00 910 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยที่2ทราบนัดไม่มาศาล หมายจับ ปรับนายประกัน
35 21/06/2561 09.00 910 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยที่2ทราบนัดไม่มาศาล ออกหมายจับ
36 15/08/2561 09.00 910 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ลำดับที่ ประเภทคำร้อง/คำขอ/คำแถลง วันที่ยื่น ผู้ยื่น วันที่สั่ง คำสั่งศาล
1 คำร้องขอถ่าย 04/10/2559 คัดถ่ายแล้ว 21/02/60
2 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 26/10/2559 31/10/2559 อนุญาตถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
3 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 21/11/2559 22/11/2559 อนุญาตถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559
4 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 22/12/2559 27/12/2559 อนุญาตถึงวันที่ 26 มกราคม 2560
5 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 19/01/2560 30/01/2560 อนุญาตถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
6 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 21/02/2560 23/02/2560 อนุญาตถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560
7 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 22/03/2560 23/03/2560 อนุญาตถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
8 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 20/04/2560 25/04/2560 อนุญาตถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
9 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 17/05/2560 22/05/2560 อนุญาตถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
10 คำร้องขอถ่าย 17/08/2561 คัดถ่ายเอกสารแล้ว 4 ก.ย. 61
11 คำร้องขอผูกสำนวน 06/09/2561 07/09/2561 คดีนี้อยู่ระหว่างจำเลยที่ 1 สามารถขออนุญาตฎีกาได้ จึงยังไม่อนุญาตให้นำสำนวนคดีนี้ไปผูกติดสำนวนคดีดังกล่าว.
12 คำร้องขอขยายฎีกา 11/09/2561 12/09/2561 อนุญาตถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561.
13 คำร้องขอขยายฎีกา 08/10/2561 09/10/2561 เสนอวันนี้ อนุญาตถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561.
14 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 26/10/2559 31/10/2559 ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ในคำร้องฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ยกคำร้อง
15 ใบแต่งทนายฯ 19/12/2559 20/12/2559 รวม
16 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 19/12/2559 20/12/2559 อนุญาตถึงวันที่ 27 มกราคม 2560
17 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 26/01/2560 30/01/2560 อนุญาตถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
18 คำร้องขอขยายอุทธรณ์,ใบมอบฉันทะ 20/02/2560 23/02/2560 รวม./ อนุญาตถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560
19 คำร้องขอขยายอุทธรณ์ 21/02/2560 23/02/2560 อนุญาตถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560
20 คำร้องขอขยายฎีกา 10/10/2561 11/10/2561 อนุญาตไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561.
21 คำร้องขอรับหลักประกันคืนประเภทหลักทรัพย์อื่น 22/02/2562 28/02/2562 อนุญาต ตามคำสั่งศาลอาญาที่ 67/61 หนังสือแจ้งถอนการอายัดที่ กง134 ลว 28/2/62
22 คำร้องขอขยายฎีกา และคัดถ่าย 11/09/2561 12/09/2561 อนุญาตถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561. คัดถ่ายแล้ว 27 ก.ย. 61
ประเภทหมาย หมายถึง ประเภทการส่ง วันที่คู่ความรับหมาย ผลการส่งหมาย
หมายนัด   ไปรษณีย์ 12/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 12/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 10/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 12/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 17/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   23/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   21/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 15/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   เจ้าหน้าที่ 15/10/2560  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง มีผู้อื่นรับแทน
หมายนัด   ไปรษณีย์ 21/02/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   ไปรษณีย์ 02/03/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง
หมายนัด   28/04/2561  ผู้รับตามจ่าหน้าซองรับไว้เอง พบบ้านเลขที่ดังกล่าว ปิดใส่กุญแจ สอบถามบ้านข้างเคียงได้รับแจ้งว่า และ หรือ ไม่สามารถสอบถามได้ ข้าพเจ้าได้ปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล
หมายนัด   ไปรษณีย์ 27/10/2560  มีผู้อื่นรับแทน ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายเรียกพยานบุคคล    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายจับ    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด   ไปรษณีย์  
หมายนัด    
หมายนัด    
หมายนัด    
ลำดับที่ ประเภทอุทธรณ์ เรื่อง วันที่ยื่น รับ/ไม่รับ วันที่ส่งไป วันที่รับคืน วันที่นัดฟัง วันที่แจ้งอ่าน คำสั่งศาลอุทธรณ์
---ไม่พบข้อมูล---

อุทธรณ์คำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
1 รับ ท.รัฐวิชญ์ รับอุทธรณ์จำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับสำเนาอุทธรณ์.
2 รับ ท.รัฐวิชญ์ รับอุทธรณ์จำเลยที่ 2 สำเนาให้โจทก์แก้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับสำเนาอุทธรณ์.

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
1 1 อทธรณ์ จำเลย 19/05/2560  
1 2 อุทธรณ์ จำเลย 19/05/2560  

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
1 1 โจทก์รับสำเนาอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 สำเนาอุทธรณ์ 25/05/2560 รับหมาย 09/06/2560
1 2 โจทก์รับสำเนาอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 สำเนาอุทธรณ์ 25/05/2560 รับหมาย 09/06/2560

ฎีกาคำพิพากษา

ครั้งที่ยื่น

ครั้งที่ รับ/ไม่รับ คำสั่งศาล
---ไม่พบข้อมูล---

ผู้ยื่น

ครั้งที่ ลำดับที่ เรื่อง ประเภท วันที่ยื่น ชื่อ
---ไม่พบข้อมูล---

ผลการส่งหมาย

ครั้งที่ คนที่ ผู้รับหมาย ส่ง วันส่งสำเนาฟ้อง ผลการส่งหมาย วันครบแก้
---ไม่พบข้อมูล---

คำสั่งประกัน

เลขที่ประกัน คดีฝากขัง คดีหมายเลขดำที่ ชื่อ/ชื่อสกุลผู้ต้องหา/จำเลย อนุญาต/ไม่อนุญาต
5093/2559 อ598/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1230/2557 อ598/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย อนุญาต
1223/2557 อ598/2557 ขอสงวนสิทธิชื่อจำเลย ไม่อนุญาต