ข้อมูลครบกำหนดฝากขัง

ถึงวันที่

*** ระบุวันที่ตามรูปแบบ DD/MM/YYYY เช่นวันที่ 06/08/2549 ***
หมายถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สามารถเลือกวันที่จากปฏิทิน ได้
ต้องระบุวันที่ทั้ง 2 ช่อง กรณีเลือกวันเดียวก็ให้ระบุทั้ง 2 ช่องเป็นวันเดียวกัน

;ผลการค้นหาข้อมูลครบกำหนดฝากขัง

วันที่ครบกำหนด(ยื่นครั้งถัดไป) เลขคดีฝากขัง ผู้ร้อง ผู้ต้องหา ข้อหา